Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień na rok 2023

Korekta 1

Podziękowania Zarządowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci winni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.

Osoby zgłaszające się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
  5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”. Prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając na adres: zdrowie@warmia.mazury.pl.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opublikowano: 13 września 2022 roku

Galeria: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

10 Października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego …

Z tej okazji Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym przy współpracy z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w dniu 11 października zorganizowało uroczyste spotkanie. Przybyli Pacjenci, zaproszeni goście, członkowie stowarzyszenia, personel szpitala. Była prelekcja, była piosenka, był poczęstunek. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny: Zdrowie psychiczne na pierwszym planie.

Przedstawione prace plastyczne jak co roku ciekawe, różnorodne, zachwycające… Podziwiane były przez wszystkich uczestników spotkania, pobudzały do refleksji.

Następny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już 10 października 2023 roku. Dbajmy o nasze zdrowie, szanujmy je, ulokujmy je na pierwszym planie.

Do zobaczenia 🙂

Nagrodzone prace konkursowe:

Czerwcowe ognisko 2022

Spotkanie przy ognisku, to powrót do zapomnianej tradycji wspólnego biesiadowania przy palenisku, to przestrzeń do wymiany doświadczeń, integracji, rozmowy i wspólnego spędzania wolnego czasu.

W tym zamyśle w ramach Olsztyńskiego Stowarzyszenia Psychicznie i Nerwowo Chorych w Olsztynie, korzystając z ładnej pogody spotkaliśmy się w Naterkach.

Dzięki uprzejmości działającego tam Stowarzyszenia „DIAMENT” mogliśmy gościć w przepięknym miejscu. W radosnym klimacie, przy gitarze, śpiewaniu piosenek, wspólnym pieczeniu kiełbasek, miło spędziliśmy czas. Bez wątpienia magiczna atmosfera wspólnego czerwcowego popołudnia udzieliła się każdemu z osobna.

Maj Arboretum 2022

Ładną pogodą i zapachem lasu przywitało Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach uczestników wycieczki w ramach spotkania Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. 19 osób pod okiem Przewodnika udało się ścieżkami ogrodu botanicznego, magicznego miejsca kolekcjonowania różnorodnych gatunków kwiatów, drzew i krzewów.

Szesnaście hektarów lasu, trasy edukacyjne, oczka wodne, torfowisko, różnorodna flora, stare ule, zakątki…to wszystko sprawiło, że piękno wyprawy poczuliśmy w pełni. Wróciliśmy zadowoleni, spełnieni, zrelaksowani.

Spotkanie miało charakter integracyjny.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję