Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci winni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.

Osoby zgłaszające się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”. Prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając na adres: zdrowie@warmia.mazury.pl.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opublikowano: 13 września 2022 roku

Galeria: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

10 Października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego …

Z tej okazji Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym przy współpracy z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w dniu 11 października zorganizowało uroczyste spotkanie. Przybyli Pacjenci, zaproszeni goście, członkowie stowarzyszenia, personel szpitala. Była prelekcja, była piosenka, był poczęstunek. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny: Zdrowie psychiczne na pierwszym planie.

Przedstawione prace plastyczne jak co roku ciekawe, różnorodne, zachwycające… Podziwiane były przez wszystkich uczestników spotkania, pobudzały do refleksji.

Następny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego już 10 października 2023 roku. Dbajmy o nasze zdrowie, szanujmy je, ulokujmy je na pierwszym planie.

Do zobaczenia 🙂

Nagrodzone prace konkursowe:

Czerwcowe ognisko 2022

Spotkanie przy ognisku, to powrót do zapomnianej tradycji wspólnego biesiadowania przy palenisku, to przestrzeń do wymiany doświadczeń, integracji, rozmowy i wspólnego spędzania wolnego czasu.

W tym zamyśle w ramach Olsztyńskiego Stowarzyszenia Psychicznie i Nerwowo Chorych w Olsztynie, korzystając z ładnej pogody spotkaliśmy się w Naterkach.

Dzięki uprzejmości działającego tam Stowarzyszenia „DIAMENT” mogliśmy gościć w przepięknym miejscu. W radosnym klimacie, przy gitarze, śpiewaniu piosenek, wspólnym pieczeniu kiełbasek, miło spędziliśmy czas. Bez wątpienia magiczna atmosfera wspólnego czerwcowego popołudnia udzieliła się każdemu z osobna.

Maj Arboretum 2022

Ładną pogodą i zapachem lasu przywitało Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach uczestników wycieczki w ramach spotkania Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. 19 osób pod okiem Przewodnika udało się ścieżkami ogrodu botanicznego, magicznego miejsca kolekcjonowania różnorodnych gatunków kwiatów, drzew i krzewów.

Szesnaście hektarów lasu, trasy edukacyjne, oczka wodne, torfowisko, różnorodna flora, stare ule, zakątki…to wszystko sprawiło, że piękno wyprawy poczuliśmy w pełni. Wróciliśmy zadowoleni, spełnieni, zrelaksowani.

Spotkanie miało charakter integracyjny.

Ogłoszenie – konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
ogłasza konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

1. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: część korytarza położonego w budynku Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu 25 miasta Olsztyna numerami działek 2 i 4, księga wieczysta KW Nr OL1O/00060373/6.

Prawnym użytkownikiem lokalu jest Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

2. Przeznaczenie i zagospodarowanie lokalu: prowadzenie działalności handlowej – automat do napojów gorących

3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata. od 1.07.2022 – 30.06.2025r.

4. Termin i miejsce składania ofert: Osoby zainteresowane zaprasza się do składnia pisemnych ofert w terminie do dnia 25 czerwca 2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35 – sekretariat, w zamkniętych i opisanych kopertach: Automat do napojów lub elektronicznie na adres r.kaim@wzlp.org.pl

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 25 czerwca 2022 roku o godz 13:10

Wywoławcza stawka czynszu –opłaty wynosi 120,00 zł/m-c

Do ceny będzie doliczany podatek VAT

6. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu i zawierać m.in.:

1/ odpisy KRS w przypadku spółek, odpisy z ewidencji w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

2/ datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę, telefon kontaktowy;

3/ oferowaną stawkę czynszu -opłaty eksploatacyjnej netto za jeden miesiąc (nie może być mniejsza od wywoławczej);

7. Kryterium oceny ofert: cena – waga 100%

O wyborze oferty organizator konkursu ofert powiadomi uczestnika, który wygrał, oraz poinformuje o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania konkursowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udzieli: Pani Renata Kaim

Tel. (0-89) 650 53 15 w godz. 9:00-14:00

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: www.wzlp.pl. oraz wywieszone w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

 

Olsztyn, dnia 20.06.2022r.

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Małgorzata Borkowska- Sztachańska

/podpis na oryginale/

Ogłoszenie automat

Formularz automat

Oferta pracy – Pracownik gospodarczy

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni osobę na stanowisko pracownik gospodarczy (z zaświadczeniem lekarskim o dopuszczalności pracy powyżej 3 metrów)  Wymiar zatrudnienia – pełny etat – umowa o pracę. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 30.11.2022 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólno psychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia

Przedmiotem projektu była poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych na wybranych Oddziałach ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.

W ramach inwestycji wyremontowano i zmodernizowano Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostały sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów oraz personelu, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Wymieniono dźwig osobowo-towarowy. Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, dwa przenośne generatory ozonu.

Najważniejsze etapy projektu w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2021 r.:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

 • Przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prace budowlane oraz jego realizacja,

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu medycznego oraz promocji i ich realizacja,

 • Podpisanie umów z wykonawcami/dostawcami i ich realizacja,

 • Zakończenie inwestycji

Cel główny:

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (hospitalizacji) udzielanych przez Wojewódzki zespół Lecznictwa Psychiatrycznego.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa stanu technicznego sal chorych Oddziałów psychiatrycznego oraz punktów sanitarnych.

 2. Dostosowanie wybranych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych oraz pacjentów z niepełnosprawnościami.

 3. Zakup specjalistycznego sprzętu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych

Całkowita wartość projektu – 2.962.332,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (82,50%) – 2.012.289,18 zł

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję