Galeria: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Czerwcowe ognisko 2022

Spotkanie przy ognisku, to powrót do zapomnianej tradycji wspólnego biesiadowania przy palenisku, to przestrzeń do wymiany doświadczeń, integracji, rozmowy i wspólnego spędzania wolnego czasu.

W tym zamyśle w ramach Olsztyńskiego Stowarzyszenia Psychicznie i Nerwowo Chorych w Olsztynie, korzystając z ładnej pogody spotkaliśmy się w Naterkach.

Dzięki uprzejmości działającego tam Stowarzyszenia „DIAMENT” mogliśmy gościć w przepięknym miejscu. W radosnym klimacie, przy gitarze, śpiewaniu piosenek, wspólnym pieczeniu kiełbasek, miło spędziliśmy czas. Bez wątpienia magiczna atmosfera wspólnego czerwcowego popołudnia udzieliła się każdemu z osobna.

Maj Arboretum 2022

Ładną pogodą i zapachem lasu przywitało Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach uczestników wycieczki w ramach spotkania Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. 19 osób pod okiem Przewodnika udało się ścieżkami ogrodu botanicznego, magicznego miejsca kolekcjonowania różnorodnych gatunków kwiatów, drzew i krzewów.

Szesnaście hektarów lasu, trasy edukacyjne, oczka wodne, torfowisko, różnorodna flora, stare ule, zakątki…to wszystko sprawiło, że piękno wyprawy poczuliśmy w pełni. Wróciliśmy zadowoleni, spełnieni, zrelaksowani.

Spotkanie miało charakter integracyjny.

Ogłoszenie – konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
ogłasza konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

1. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: część korytarza położonego w budynku Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu 25 miasta Olsztyna numerami działek 2 i 4, księga wieczysta KW Nr OL1O/00060373/6.

Prawnym użytkownikiem lokalu jest Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

2. Przeznaczenie i zagospodarowanie lokalu: prowadzenie działalności handlowej – automat do napojów gorących

3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata. od 1.07.2022 – 30.06.2025r.

4. Termin i miejsce składania ofert: Osoby zainteresowane zaprasza się do składnia pisemnych ofert w terminie do dnia 25 czerwca 2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35 – sekretariat, w zamkniętych i opisanych kopertach: Automat do napojów lub elektronicznie na adres r.kaim@wzlp.org.pl

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 25 czerwca 2022 roku o godz 13:10

Wywoławcza stawka czynszu –opłaty wynosi 120,00 zł/m-c

Do ceny będzie doliczany podatek VAT

6. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu i zawierać m.in.:

1/ odpisy KRS w przypadku spółek, odpisy z ewidencji w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

2/ datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę, telefon kontaktowy;

3/ oferowaną stawkę czynszu -opłaty eksploatacyjnej netto za jeden miesiąc (nie może być mniejsza od wywoławczej);

7. Kryterium oceny ofert: cena – waga 100%

O wyborze oferty organizator konkursu ofert powiadomi uczestnika, który wygrał, oraz poinformuje o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania konkursowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udzieli: Pani Renata Kaim

Tel. (0-89) 650 53 15 w godz. 9:00-14:00

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: www.wzlp.pl. oraz wywieszone w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

 

Olsztyn, dnia 20.06.2022r.

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Małgorzata Borkowska- Sztachańska

/podpis na oryginale/

Ogłoszenie automat

Formularz automat

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólno psychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia

Przedmiotem projektu była poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych na wybranych Oddziałach ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.

W ramach inwestycji wyremontowano i zmodernizowano Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostały sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów oraz personelu, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Wymieniono dźwig osobowo-towarowy. Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, dwa przenośne generatory ozonu.

Najważniejsze etapy projektu w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2021 r.:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

 • Przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prace budowlane oraz jego realizacja,

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu medycznego oraz promocji i ich realizacja,

 • Podpisanie umów z wykonawcami/dostawcami i ich realizacja,

 • Zakończenie inwestycji

Cel główny:

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (hospitalizacji) udzielanych przez Wojewódzki zespół Lecznictwa Psychiatrycznego.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa stanu technicznego sal chorych Oddziałów psychiatrycznego oraz punktów sanitarnych.

 2. Dostosowanie wybranych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych oraz pacjentów z niepełnosprawnościami.

 3. Zakup specjalistycznego sprzętu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych

Całkowita wartość projektu – 2.962.332,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (82,50%) – 2.012.289,18 zł

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Modernizacja oddziałów szpitalnych

„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt ” Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych w Oddziale III oraz II ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostaną sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Zostanie również wykonana wymiana dźwigu osobowo-towarowego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, przenośny generator ozonu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dostawa środków czystości dla WZLP w Olsztynie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zaprasza

do złożenia oferty cenowej na

dostawy środków czystości dla WZLP w Olsztynie.

ZP.3322.2.2022

CPV: 39830000-9, 39831240-0, 19520000-7, 33763000-6, 33761000-2, 18930000-7, 39200000-4

Szczegółowe zestawienie asortymentowo – ilościowe w załączniku nr 2 będącym integralną częścią niniejszego ogłoszenia.

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – tylko pełne pakiety – liczba zadań 2. Oferty z niepełnymi pakietami będą odrzucone.

 2. Umowy będą zawierane na 12 m-cy.

 3. Dostarczane produkty powinny być nowe bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, terminem przydatności do użytku z instrukcją obsługi.

 4. Zamawiający wymaga aby jakość przedmiotu zamówienia była zgodna z obowiązującymi normami jakości. Warunek będzie spełniony, jeżeli z treści złożonych dokumentów będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w ustawie o Substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 poz. 2289 ze zm.).

 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy będą sukcesywne stosownie do potrzeb.

 6. Zamawiający podaje wielkość opakowań, tak aby była możliwa obiektywna ocena. W przypadku dysponowania innymi opakowaniami, należy przeliczyć wartość posiadanego opakowania do wartości opakowań przedstawionych przez zamawiającego. Zaleca się aby opakowania nie odbiegały znacznie od zaproponowanych, tak żeby możliwe było zamawianie danego asortymentu partiami. Do zaproponowanych środków należy dołączyć informację potwierdzającą wymagania stawiane przez zamawiającego.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek oferowanych wraz z ofertą produktów z pakietu:

 1. nr 2 – pozycja 1

 2. nr 4 – pozycja 1, 2, 3

Próbki nie podlegają uzupełnieniu, Zamawiający odrzuci ofertę bez przesłanej próbki.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 2. Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 2. Formularz asortymentowy – załącznik nr 2.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokumenty, o których mowa powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 26.01.2022 r. do godz. 10:00

 1. w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa środków czystości” pod adres Zamawiającego:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

sekretariat, pok. 39

 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39. (liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego, nie zaś data stempla pocztowego), lub

 2. przesłać na adres e-mail: przetargi@wzlp.pl skan oferty podpisaną przez osobę upoważnioną lub ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji gospodarczej lub posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu.

 1. Zamawiający informuje, że ilości podane w zapytaniu są ilościami szacunkowymi i zastrzega sobie, że po zapoznaniu się z pełną ofertą może zlecić realizację zamówienia w niepełnym zakresie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy z zapewnieniem realizacji dostaw na własny koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego. Ustawy o zamówieniach publicznych do tego zapytania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

89 678 53 86 Cezary Krawczyk w godz. 9:00 – 14:00.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 3. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny

 

zał. 1 – FORMULARZ oferty

zał. 2 – Formularz cenowy

zał. 3 – WZÓR_umowy

zał. 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję