Oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej

Koordynator:

Józef Korbut

tel. 89 678 53 32

Pielęgniarka oddziałowa:

Jolanta Ewertowska

tel. 89 678 53 51

Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi: zaburzeniami psychotycznymi i niepsychotycznymi (zaburzeniami osobowości, nerwicowymi) oraz rehabilitacją psychiatryczną wczesną i późną.

Oddział dysponuje trzydziestoma miejscami. Przyjęcia uzgadniane są z koordynatorem oddziału. W oddziale nie są leczone osoby z rozpoznaniem uzależnień.

Korzystanie ze świadczeń oddziału możliwe jest po otrzymaniu skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego, ewentualnie od lekarza rodzinnego. Możliwość korzystania ze świadczeń oddziału wynosi:

– dla pacjentów pododdziału terapeutycznego do 60 dni roboczych;

– dla pacjentów pododdziału rehabilitacyjnego do 80 dni roboczych.

Pacjenci z oddziałów stacjonarnych ogólnopsychiatrycznych mogą zostać skierowani do oddziału dziennego w celu kontynuowania leczenia.

Pacjenci oddziału mają zapewnione leki psychiatryczne oraz dwa posiłki dziennie.

Oddział pracuje w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.00.

Oddział:

 • jest wewnętrzną komórką organizacyjną Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
 • jest koedukacyjnym oddziałem dla dorosłych powyżej osiemnastego roku życia
 • zapewnia specjalistyczne świadczenia w dni ustawowo zwane roboczymi, w trybie ciągłym

W ramach świadczeń oferujemy:

 • diagnostykę psychopatologiczną
 • porady psychiatryczne
 • leczenie psychofarmakologiczne
 • diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym
 • porady oraz pomoc psychologiczną;ciekawe zajęcia o charakterze relaksacyjnym, aktywizacyjnym

W godzinach pracy oddziału pacjenci mają zapewniony kontakt z wykwalifikowanym personelem:

specjalista psychiatra, psychiatra, specjalista psycholog kliniczny, psycholog- psychoterapeuta, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci zajęciowi.

Oddział oferuje:

Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

 

 • Elementy muzykoterapii – wykorzystanie do celów leczniczych muzyki, która wyraża ład i harmonię, ma sprzyjać porządkowi i harmonizowaniu zaburzonych funkcji człowieka, pogłębianiu sfery przeżyć emocjonalnych, ułatwia wgląd we własną psychikę, własne problemy i konflikty, ułatwia ich poznanie i radzenie sobie z nimi.
 • Elementy choreoterapii – podniesienie sprawności i elastyczności psychomotorycznej przez ruch taneczny. Taniec i ruch taneczny o różnej intensywności i złożoności koordynacyjnej korzystnie wpływa na porawę samooceny i wspomaga wiele zaburzeń i chorób.
 • Trening umiejętności interpersonalnych – przywracanie i pogłębianie umiejętności: rozumienia zachowań własnych i innych osób, wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów. Jak również zwiększenie elastyczności zachowania, ekspresyjności oraz akceptacji siebie;
 • Trening funkcji poznawczych – uspawnienie prcesów poznawczych (m.in. pamięć, uwaga) osłabionych wskutek schorzeń psychicznych w oparciu o wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych;
 • Trening rozwiązywania trudnych sytuacji – uczenie metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu.
 • Psychoedukacja – wzmocnienie zasobów pacjenta do radzenia sobie z chorobą, zwiększenie jego zaangażowania we własne leczenie, poprawa relacji terapeutycznej z lekarzem, podwyższenie dobrostanu psychicznego;
 • Psychorysunek – wykorzystanie niewerbalnych form ekspresji do poznania i refleksji nad sobą i swoimi relacjami z innymi;
 • Elementy biblioterapii – oddziaływanie za pomocą utworu literackiego. Celem zajęć jest emocjonalna aktywizacja pacjenta niezbędna w swobodnym wyrażaniu swoich myśli.
 • Zajęcia manualne – oddziaływanie przez prace ręczne, które pozwalają ujawnić często ukryte zdolności artystyczne. Uczenie koncentracji uwagi na tym, co się robi i wypróbowanie swojej sprawności. Zajęcia te pomagają wyrazić siebie, swoje uczucia, marzenia – wszystko, co przyczynia się do zrobienia rzeczy ciekawych, sprawiających radość.
 • Zajęcia integracyjne i aktywizujące – przełamanie wzajemnej nieufności, otwarcie się, ośmielenie i pozytywne wzmocnienie uczestników zajęć, nabywanie umiejętności funkcjonowania w zespole.
 • Pogadanki o zawodzie – ułatwiają nabywanie umiejętności prezentowania siebie, wykonywanej pracy zawodowej oraz swoich zainteresowań.
 • Trening higieniczny – kształtowanie nawyków w zakresie higieny ciała i wyglądu zewnętrznego.
 • Trening kulinarny – zrozumienie jak ważne jest w życiu prawidłowe odżywanie, dzięki któremu można zachować, a nawet porawić zdrowie.
 • Trening aktywnego udziału w procesie leczenia farmakologicznego – stopniowe osiąganie przez pacjenta coraz większego udziału w dzidzinie własnego leczenia farmakologicznego.

 

 • Gimnastyka poranna – poprawienie ogólnej sprawności i koordynacji fizycznej przez szereg prostych ćwiczeń.
 • Gimnastyka usprawniająco – relaksująca – podniesienie sprawności motorycznej, ogólnej koordynacji ruchowej i wydolności organizmu.
 • Spotkania integracyjne „wieczorki”- pobudzanie aktywności i wyobraźni uczestników w przygotowaniu i organizowaniu spotkań integracyjnych. Tworzenie sytuacji przeżywania i doświadczania siebie w relacji z grupą, własnej sprawczości.
 • Zebrania społeczności – poprawa komunikacji w obrębie grupy, pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników.

Ponadto proponujemy formy aktywności poza oddziałem:

 

 • Wyjścia do teatru (nieodpłatne) – poznawanie sztuki i aktywne z nią obcowanie. Wyrobienie nawyku „chodzenia do teatru”;
 • Wyjścia do innych placówek kulturalnych;
 • Spacery – uświadomienie jak ważnym elementem higieny psychicznej jest spacer, dostarczający niezależnie od pogody i pory roku energii niezbędnej do życia.

Realizacja powyższych zadań jest możliwa między innymi przez tworzenie korzystnej atmosfery leczniczej, która zależy w równym stopniu od personelu, jak i pacjentów. Ważnym elementem w tym zakresie jest współpraca w miarę potrzeb rodzin i opiekunów pacjentów.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję