Rzecznik praw pacjenta

Rzecznik praw pacjenta

 

Od lipca 2013 r. na terenie naszego Szpitala funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Rzecznik), który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Funkcję tę pełni Ewa Górko.

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci tut. Szpitala oraz osoby działające w interesie pacjenta: rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny.

Rzecznik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Spotkanie osobiste z Rzecznikiem po wcześniejszym umówieniu się.

Przyjmuje interesantów w gabinecie znajdującym się w głównym budynku Szpitala (pokój nr 9) oraz na terenie Oddziałów Szpitala.

Z Rzecznikiem można kontaktować się telefonicznie:

tel. komórkowy: 664 014 152 lub tel. stacjonarny: (0-89) 678 53 66

lub pisemnie na adres:

e-mail: e.gorko@rpp.gov.pl lub na adres pocztowy:

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wynika z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, jest to:

  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego
  • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Rzecznik, wykonuje swoje zadania, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16, poz. 126, ze zm.), w szczególności przez:

  • przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi
  • zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej
  • pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji
  • udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

www.bpp.gov.pl

 

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 20.00

Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

· Administratorem Pana/Pani danych osobowych (przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego) jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.

· Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłaszanej sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, i oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

· Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszonej sprawy, dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

· Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z przepisami prawa.

· Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

· W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem: poczty elektronicznej (iodo@rpp.gov.pl)

platformy ePUAP (/RPP/skrytka) lub pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję