Komisja ds. etyki

Komisja ds. etyki

W WOJEWÓDZKIM ZESPOLE LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO działa KOMISJA DO SPRAW ETYKI w składzie:

Przewodnicząca:

Małgorzata Borkowska-Sztachańska specjalista psychiatra, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Sekretarz:

Renata Kowalczyk – sekretarka medyczna

Członkowie:

 • Dorota Dziedziula – zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 • Lech Gadecki – specjalista psychiatra, koordynator Oddziału I,
 • Lidia Dobrowolska – specjalista psycholog kliniczny,
 • Agnieszka Wasilewska – specjalista psychiatra, ordynator Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
 • Artur Leszek – specjalista psychiatra, lekarz chorób wewnętrznych
 • mgr Jolanta Ewertowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielęgniarka oddziałowa Oddziału V Dziennego z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej

ZADANIA KOMISJI DO SPRAW ETYKI

 • Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 • Pomoc rodzinom pacjentów w rozwiązywaniu problemów etycznych związanych z podjęciem decyzji dotyczących ubezwłasnowolnienia pacjenta
 • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących skierowania, przyjęcia i leczenia bez zgody w placówkach lecznictwa psychiatrycznego i Domach Pomocy Społecznej.
 • Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny → pacjent, pacjent → osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.
 • Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Pracownika, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.

TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez:

 • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e’mail Sekretarza Komisji etyka@wzlp.pl
 • zgłoszenie pisemne przez Sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Komisji do Spraw Etyki.

Pacjenci Szpitala, którzy mają problemy natury etycznej

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję