Centrum Zdrowia Psychicznego

 Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia z myślą o realizacji nowoczesnego modelu leczenia. Rolą CZP jest zwiększenie oddziaływań pośrednich, które są dogodniejsze dla pacjenta, przez co ograniczymy hospitalizacje do niezbędnego minimum

Obszarem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest Miasto Olsztyn

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 

Dane kontaktowe w zakładce Punkt Zgłoszeniowo Koorydynacyjny

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu

Dyrektor

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

  w Olsztynie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. 2021 poz. 430, t.j.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu” i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

AL Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

 

20 stycznia 2023r.

Wynajmiemy gabinet stomatologiczny lekarzowi dentyście

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wynajmie lekarzowi dentyście Gabinet Stomatologiczny będący w zasobach naszej jednostki. Informacje szczegółowe pod tel.  89 678 53 50

Zatrudnimy sanitariuszy na umowę zlecenie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni na umowę zlecenie osobę na stanowisku sanitariusz. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 30.03.2023 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 151.896 ze zm.)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2021.430)tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

  3. prawo wykonywania zawodu,

  4. opis przebiegu pracy zawodowej,

  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

  6. kopie dokumentów, o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

  7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.

należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35

z adnotacją na kopercie „konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……(tu proszę wpisać właściwy oddział)” oraz imieniem, nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 21 dni po upływie terminu na składanie dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2022r.

 

 

Ogloszenie-o-konkursie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję