Zatrudnimy sanitariusza na umowę zlecenie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni na umowę zlecenie osobę na stanowisku sanitariusz. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 25.11.2022 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 151.896 ze zm.)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2021.430)tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

  3. prawo wykonywania zawodu,

  4. opis przebiegu pracy zawodowej,

  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

  6. kopie dokumentów, o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

  7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.

należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35

z adnotacją na kopercie „konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……(tu proszę wpisać właściwy oddział)” oraz imieniem, nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 21 dni po upływie terminu na składanie dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2022r.

 

 

Ogloszenie-o-konkursie

Zawieszenie działalności Gabinetu Stomatologicznego

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie informuje, iż Gabinet Stomatologiczny będzie nieczynny w okresie 1 marca – 30 czerwca 2022r. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Zatrudnimy psychoterapeutów do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi

Wojewódzki Zespół Lecznictwa  Psychiatrycznego  w Olsztynie zatrudni:

Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP (Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35) lub przesyłać na adres: rekrutacja@wzlp.org.pl Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 678 53 50

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję