Dostawa środków czystości dla WZLP w Olsztynie

Dostawa środków czystości dla WZLP w Olsztynie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zaprasza

do złożenia oferty cenowej na

dostawy środków czystości dla WZLP w Olsztynie.

ZP.3322.2.2022

CPV: 39830000-9, 39831240-0, 19520000-7, 33763000-6, 33761000-2, 18930000-7, 39200000-4

Szczegółowe zestawienie asortymentowo – ilościowe w załączniku nr 2 będącym integralną częścią niniejszego ogłoszenia.

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – tylko pełne pakiety – liczba zadań 2. Oferty z niepełnymi pakietami będą odrzucone.

 2. Umowy będą zawierane na 12 m-cy.

 3. Dostarczane produkty powinny być nowe bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, terminem przydatności do użytku z instrukcją obsługi.

 4. Zamawiający wymaga aby jakość przedmiotu zamówienia była zgodna z obowiązującymi normami jakości. Warunek będzie spełniony, jeżeli z treści złożonych dokumentów będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w ustawie o Substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 poz. 2289 ze zm.).

 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy będą sukcesywne stosownie do potrzeb.

 6. Zamawiający podaje wielkość opakowań, tak aby była możliwa obiektywna ocena. W przypadku dysponowania innymi opakowaniami, należy przeliczyć wartość posiadanego opakowania do wartości opakowań przedstawionych przez zamawiającego. Zaleca się aby opakowania nie odbiegały znacznie od zaproponowanych, tak żeby możliwe było zamawianie danego asortymentu partiami. Do zaproponowanych środków należy dołączyć informację potwierdzającą wymagania stawiane przez zamawiającego.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek oferowanych wraz z ofertą produktów z pakietu:

 1. nr 2 – pozycja 1

 2. nr 4 – pozycja 1, 2, 3

Próbki nie podlegają uzupełnieniu, Zamawiający odrzuci ofertę bez przesłanej próbki.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 2. Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 2. Formularz asortymentowy – załącznik nr 2.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokumenty, o których mowa powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 26.01.2022 r. do godz. 10:00

 1. w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa środków czystości” pod adres Zamawiającego:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

sekretariat, pok. 39

 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39. (liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego, nie zaś data stempla pocztowego), lub

 2. przesłać na adres e-mail: przetargi@wzlp.pl skan oferty podpisaną przez osobę upoważnioną lub ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji gospodarczej lub posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu.

 1. Zamawiający informuje, że ilości podane w zapytaniu są ilościami szacunkowymi i zastrzega sobie, że po zapoznaniu się z pełną ofertą może zlecić realizację zamówienia w niepełnym zakresie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy z zapewnieniem realizacji dostaw na własny koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego. Ustawy o zamówieniach publicznych do tego zapytania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

89 678 53 86 Cezary Krawczyk w godz. 9:00 – 14:00.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 3. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny

 

zał. 1 – FORMULARZ oferty

zał. 2 – Formularz cenowy

zał. 3 – WZÓR_umowy

zał. 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję