Konkurs na udzielenie świadczeń

Konkurs na udzielenie świadczeń

OGŁOSZENIE

ZP.3321.5.2022

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35

Na podstawie art. 26, art. 26a oraz art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art. 148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285  z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w ramach zastępstwa koordynacji w Oddziale  II WZLP w Olsztynie;

 

Kody CPV:    85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,

                        85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,

                        85110000-3 Usługi szpitalne i podobne,

                        85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne,

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,

Oferty mogą składać  oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.)
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
  3. Są podmiotami, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.),
  4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, określone w „Warunkach konkursu ofert”.

Czas trwania umowy od  marca 2022 r. do 31.01.2023 r.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.03.2022 r. do godz. 08.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 35 z dopiskiem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godz. 08.30 – sala konferencyjna WZLP w Olsztynie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie WZLP w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 35.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.wzlp.pl.

 

umowa wzór świadczenia lekarskie _ zastępstwo

załącznik do umowy – ewidencja czasu pracy

Warunki konkursu ofert na swiadczenia zdrowotne

Formularz ofertowy- załącznik nr 1

Unieważnienie

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję