Ogłoszenie – konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

Ogłoszenie – konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
ogłasza konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

1. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: część korytarza położonego w budynku Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu 25 miasta Olsztyna numerami działek 2 i 4, księga wieczysta KW Nr OL1O/00060373/6.

Prawnym użytkownikiem lokalu jest Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

2. Przeznaczenie i zagospodarowanie lokalu: prowadzenie działalności handlowej – automat do napojów gorących

3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata. od 1.07.2022 – 30.06.2025r.

4. Termin i miejsce składania ofert: Osoby zainteresowane zaprasza się do składnia pisemnych ofert w terminie do dnia 25 czerwca 2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35 – sekretariat, w zamkniętych i opisanych kopertach: Automat do napojów lub elektronicznie na adres r.kaim@wzlp.org.pl

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 25 czerwca 2022 roku o godz 13:10

Wywoławcza stawka czynszu –opłaty wynosi 120,00 zł/m-c

Do ceny będzie doliczany podatek VAT

6. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu i zawierać m.in.:

1/ odpisy KRS w przypadku spółek, odpisy z ewidencji w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

2/ datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę, telefon kontaktowy;

3/ oferowaną stawkę czynszu -opłaty eksploatacyjnej netto za jeden miesiąc (nie może być mniejsza od wywoławczej);

7. Kryterium oceny ofert: cena – waga 100%

O wyborze oferty organizator konkursu ofert powiadomi uczestnika, który wygrał, oraz poinformuje o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania konkursowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udzieli: Pani Renata Kaim

Tel. (0-89) 650 53 15 w godz. 9:00-14:00

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: www.wzlp.pl. oraz wywieszone w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

 

Olsztyn, dnia 20.06.2022r.

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Małgorzata Borkowska- Sztachańska

/podpis na oryginale/

Ogłoszenie automat

Formularz automat

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję