Dostawa jaj kurzych

Dostawa jaj kurzych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(Ustawy o zamówieniach publicznych do tego ogłoszenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.)

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawy jaj kurzych do działu żywienia WZLP w Olsztynie.

 1. Jaja kurze – kategoria M, klasa A. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki weterynaryjne i sanitarne wymagane przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj. CPV – 03142500-3

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 1. Termin składania propozycji ofertowych: do dnia 20.12.2021 r. do godz. 10:00

Ofertę należy:

   1. przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa jaj kurzych” na adres Zamawiającego:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn,

   1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39, lub

   2. w formie skanu należy przesłać na e-mail: przetargi@wzlp.pl

Liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

   1. Oferta – załącznik nr 1

   2. Formularz asortymentowy – załącznik nr 2

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym do organizacji firmy oferenta.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie telefonicznej lub mailowej na adres podany w ofercie, wraz z informacją o konieczności dołączenia pozostałych wymaganych dokumentów takich jak: zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Inspekcji Weterynaryjnej. itp.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.

Ustawy o zamówieniach publicznych do tego zapytania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 8:00 – 13:30 pod numerem telefonu:

89 678 53 77 Kinga Rogowska – w zakresie przedmiotu zamówienia,

89 678 53 44 Izabela Adrjan – w zakresie proceduralnym.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję