Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla WZLP (system pobierania krwi, pojemniki na igły)

Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla WZLP (system pobierania krwi, pojemniki na igły)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zaprasza

do złożenia oferty cenowej na

dostawy zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi

ZP.3322.134.2021

CPV 33141300-3, spełniające wymagane warunki wynikające z aktualnych norm i przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.).

 1. Dotyczy pakietu 1.

Wymagania dotyczące systemu:

 • Możliwość próżniowego oraz aspiracyjnego pobierania krwi.
 • System zabezpieczający personel przed kontaktem zakaźnym.
 • Materiał, z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi.
 • Wszystkie elementy systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta.
 • Do oferty należy dołączyć próbki.
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy będą sukcesywne stosownie do potrzeb.
 2. Na żądanie zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia kart katalogowych asortymentu.
 3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.
 4. Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 5. Formularz ofertowy
 6. Formularz cenowy
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

W przypadku nie złożenia wraz z ofertą próbek i/lub formularza cenowego, oferta podlega odrzuceniu.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym do organizacji firmy oferenta. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 2. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 11.01.2022 r. do godz. 10:00

 1. w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi” pod adres Zamawiającego:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

sekretariat, pok. 39

 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39. (liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego, nie zaś data stempla pocztowego).
 2. Jednocześnie zamawiający informuje, że ilości podane w zapytaniu są ilościami szacunkowymi i zastrzega sobie, że po zapoznaniu się z pełną ofertą może zlecić realizację zamówienia w niepełnym zakresie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy z zapewnieniem realizacji dostaw na własny koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego. Ustawy o zamówieniach publicznych do tego zapytania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00  pod numerem tel.:

89 678 53 68  Beata Aneszko  – sprawy merytoryczne dotyczące produktu

89 678 53 44  Izabela Adrjan – sprawy proceduralne

 1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

 

Olsztyn, dn. 29.12.2021 r.

 

D Y R E K T O R

 Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Jan Citko

/podpis na oryginale/

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję