Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci winni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.

Osoby zgłaszające się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
  5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”. Prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając na adres: zdrowie@warmia.mazury.pl.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opublikowano: 13 września 2022 roku

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję