Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału III ogólnopsychiatrycznego,

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży,

 • Pielęgniarki Oddziałowej Izby przyjęć

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 151.896 ze zm.)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2021.430)tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

 3. prawo wykonywania zawodu,

 4. opis przebiegu pracy zawodowej,

 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

 6. kopie dokumentów, o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.

należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35

z adnotacją na kopercie „konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……(tu proszę wpisać właściwy oddział)” oraz imieniem, nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 21 dni po upływie terminu na składanie dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2022r.

 

 

Ogloszenie-o-konkursie

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję