Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

w Olsztynie

ogłasza

 KONKURS

na stanowisko:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału I ogólnopsychiatrycznego
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II ogólnopsychiatrycznego
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału klinicznego psychogeriatrycznego
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału dziennego psychiatrycznego z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych z pododdziałem leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151.896 ze zm.) oraz złożyć dokumenty oraz oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. 2021.430).

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
 3. prawo wykonywania zawodu,
 4. opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. kopie dokumentów o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem , przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz dopiskiem

„Konkurs   na   stanowisko……**   (nazwa   stanowiska   objętego   konkursem)

i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 10 dni w  siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14 K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs w Dziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr.

Olsztyn, 11.08.23r.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję